Ғылыми жұмыстар

«Ахыска» Түріктерінің Қазақстанға қоныстануына 75 жыл толуына орай Құрбанов Агапаша Гүләләұлы төс белгісімен марапатталды

   

Филология факультетінің 2016 күнтізбе жылында атқарған ғылыми-зерттеу жұмыстарына талдау жасай келе төмендегідей қорытынды жасалды.

       Филология факультетінде 2016 оқу жылында 56 оқытушы-профессор жұмыс атқарды, соның ішінде 2 ғылым докторы, 2 PhD докторы, 31 ғылым кандидаттары, 12 магистр-оқытушы, 12 аға оқытушы.   Факультет бойынша ОПҚ  ғылыми дәрежелігі 55,6% құрайды. Факультет ОПҚ-ның орташа жас мөлшері – 46 жас. 

      Филология факультетінің ғылыми-кадрлық әлеуеті: ғылым докторлары мен профессорлар -2,4%, ғылым кандидаттары-53,2%,  дәрежесіз оқытушылар - 43,6% құрайды. Факультет бойынша ОПҚ  ғылыми дәрежелігі - 55,6% құрайды  (А қосымшасы).

      Филология факультетінің ғылыми-зерттеу жұмыстары 2014-2016 жылдарға арналған стратегиялық даму жоспарына негізделеді. Ғылым мен инновация менеджментін модернизациялау мақсатында біршама жұмыстар атқарылды. Олар бектілген 2 ғылыми –зерттеу бағыттар бойынша жүргізілді (Б қосымшасы)

       2015-2017 жж ғылыми –зерттеу жұмыстарын гранттық қаржыландыру байқауына қатысу үшін жоспарланған ғылыми жобалар ҚР Білім және Ғылым министрлігіне жіберілген саны -2. Ағылшын филологиясы кафедрасынан- жетекші п.ғ.к., аға оқытушы  Голикова Л.В. Орындаушылар: ф.ғ.к., доцент Абрамова Г.И., ф.ғ.к., аға оқытушы Абдуалиев Т.М.,  п.ғ.к., аға оқытушы Сманова Ғ.І. Әлем тілдері кафедрасынан – жетекші ф.ғ.к Қарақұлова А.М. Орынддаушылар: ф.ғ.к Дүйсенбекова М.Л., аға оқытушы Тайтелиева М.А., аға оқытушы Мауленқұлова Д.Е. Қазақ және әлем әдебиеті кафедрасында министрліктерден, республика, аймақтық немесе басқа да халықаралық қорлар мен мекемелер тарапынан қаржыландырылған 2 ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. (Б қосымшасы) .

       ҒЗЖ-ны орындау мақсатында ғылыми-зерттеу ұйымдарымен, жоғары және орта білім беру мекемелерімен тәжірибе алмастыру мақсатында факультет бойынша Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Германия, Түркия т.б. мемлекеттерінің бірқатар ЖОО-мен және облыстық мекемелермен келісім-шарттар жасалды.

       Отандық келісім-шарттар негізінде бірлескен ғылыми семинарлар, коференциялар, дөңгелек үстелдер жүргізіліп отырады.

       Факультеттің стратегиялық жоспарында көрсетілгендей ғылым мен білім беру үрдісінің байланысын арттыру мақсатында фаультеттің профессор-оқытушы құрамы ғылыми жұмыстар нәтижелерін монографиялар, оқулықтар, электронды оқулықтар, оқу құралдары және ғылыми –әдістемелік мақалалар түрінде рәсімдеп,оларды оқу үдерісіне енгізіп отырды.

      Баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар, электронды оқулықтар және оқу құралдары санының 1 профессор-оқытушыға шаққандағы пайыздық үлесі факультет бойынша –  70,%  құрайды қосымшасы).

      Профессор-оқытушылардың импакт-факторы жоғары басылымдар (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) мен нөлдік емес  импакт-факторы журналдарда (РИНЦ), ҚР БжҒМ саласындағы Бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда, алыс және шет елдердегі халықаралық конференцияларда жарияланған ғылыми мақалалары жайлы мәлімет әр кафедра бойынша жеке-жеке талданды қосымшасы).

      Мұндағы мәліметтерден ОПҚ-ның ҒЗЖ нәтижесіндегі жариялымдарына байланысты 1 ОПҚ –ға шаққандағы пайыздық үлес факультет бойынша:

-баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары бойынша  – 70, %

- журнал мақалары бойынша –  100%

-конференция мақалары бойынша  – 100%

      2016 жылы факультет бойынша алыс және жақын шетелдерде -31, ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда жарияланға, мақалалар саны – 10, ҚР Халықаралық конференциялар – 85, Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар - 31, басқа журналдар (газеттер) – 24 мақала жарық көрді. Жалпы импакт-факторы бар мақалалар саны-11, оның ішінде кафедралар бойынша:  Ағылшын филологиясы кафедрасы -7; Тіл білім кафедрасы – 2; Әлем тілдері кафедрасы-2 қосымшасы).

      Филология факультеті есеп беріп отырған мерзімде ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске енгізу барысында барлығы -39 акті түзілген. Оның ішінде оқу құралы – 37, оқу әдістемелік құрал – 1, әдістемелік нұсқау- 1, Казахский ассоциотивный словарь – 1                       қосымшасы).

      Факультет ОПҚ-мы 15-мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарына, 17-магистрлік жұмысқа, 5-диплом жұмысына, 3-монографияға пікірлер жазған қосымшасы).

     Есеп беріп отырған мерзімде факультетте «Listening: Problems and solutions»  24.01.2016, «Эмоции и языковая картина мира»  24.02.2016, «Problems of learning styles» 24.03.2016, «Professional development of In-Service Teachers in the  Framework of Long life learning» 22.04.2016,  «Көптілді білім беру жүйесіндегі e-learning  технологиялары» 12.04.2016, «Талқылау мен сұрақтар» 12.04.2016, «Сыни ойлауға мастер-класс» 2016, «Ағылшын тілі сабақтарында оқытушының  жаңа оқыту технологияларын тиімді қолдану әдістері» қантар 2016, «Тіларалық грамматикалық өзгерістер және олардың аударма барысында алатын орын.Межъязыковые грамматические изменения и их место в переводе» ақпан 2016, «Ағылшын тілін оқытудағы жаңа әдістер мен тәсілдер. Методы изучения  английского языка» мамыр 2016, «Қазақ филологиясы мен түркітанудың ортақ мәселелері» атты халықаралық симпозиум, 10-15 мамыр, 2016, «Байтанаев оқулары» -4: Қазақстанда заманауи білім беру  болашағы: Реформалар және даму» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, 8 сәір, 2016 ж атты конференция мен семинарларға қатысты.

     Жалпы алғанда - халықаралық конференция-2, онлайн конференциясы -5, симпозиум – 1, семинар- 6 қосымшасы).

     Филология факультеті бойынша 2016 күнтізбе жылында 35 жасқа дейін  жас ғалымдар саны 12 қосымшасы).

Есеп беріп отырған мерзімде филология факультетінің бірқатар ОПҚ-ы елеулі табыстарға қол жеткізді.

Тіл білімі кафедрасының доценті, ф.ғ.д. В.Д.Нарожная  1. 5.03 -14.03.2016 аралығында Москва қаласында білімді жетілдіру курсынан өтті.«Многоязычие и межкультурная коммуникация: актуальные проблемы транслятологии (перевода) и русистики ХХI века» ЦДПО РУДН, г. Москва. Сертификат участника – 72 часа.

 2. С 18.04-20.04 прослушала курс лекций по теме «Интегральная технология обучения филологическим курсам» и участие в мастер-классе «Гипертекстовая и фреймовая презентация лингвистических знаний».  КазНПУ им. Абая. Сертификат участника – 36 часов.

3. С 12-24 апреля 2016 приняла участие в тренинге «Историческая грамматика русского языка», организованным кафедрой языкознания КазНУ им. аль-Фараби и Центром межкультурной коммуникации (Канада, Макмиллан)  (Онлайн участие) Сертификат участника – 72 часа.

4. Участие в курсах повышения квалификации «Интерактивные технологии обучения русскому языку». ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. Сертификат участника – 72 часа

Тіл білімі кафежрасының аға оқытушысы Ғ.А. Темірбекова Ғ.А. 1. Прошла повышение квалификации в ЦДПО факультета гуманитарных и социальных наук РУДН по программе дополнительного профессионального образования «Многоязычие и межкультурная коммуникация: актуальные проблемы транслятологии (перевода) и русистики ХХ1 века» 5-14 марта 2016 г в объеме 72 акад.часа (удостоверение УПК 15  034139. Рег.номер 34139 выдан 14,03.2016 г.)

2. Участвовала в семинаре «Организация обучения языковым и неязыковым предметам в школе по технологиям полиязычного образования» 28.04.-5.05. под руководством д.п.н., доцента кафедры иностранной филологии ЕНУ им.Л.Гумилева (г.Астана). Объем – 72 ч. Сертификат №02-7116  от 6.05.2016 г.

Әлем тілдері кафедрасының оқытушылары Қиясова Қ.Қ. Израильде  (Тель-Авив) 20-27 ақпан 2016 аралығында  «Высшее профессиональное образование. Современные аспекты международного сотрудничества» атты семинарға қатысып сертификат иеленді.

      Қазақ және әлем әдебиеті кафедрасының оқытушылары Алтынбеков Қ.С.  1. Чернобыль АЭС апатының зардаптарын жоюға қатысқаны үшін және оның 30 жылдығына орай, Шымкент қаласының әкімдшілігі, 26 сәуір, 2016 ж.  Шымкент қаласының әкімінің алғыс хатымен марапатталды. 2.Чернобыль АЭС апатының 30 жылдығына орай іс-шаралар ұйымдастырғаны үшін Оңтүстік Қазақстан облыстық  мұражайы директорының Алғыс хаты. Абдыханов У. 12 сәуір – Ғылым қызметкерлеріне күніне орай ғылым саласына сіңірген еңбегі үшін. 12.04.2016 ОҚМПИ. Алғыс хат. Стычева О. Повышение квалификации в ЦДПО факультета гуманитарных и социальных наук РУДН по программе дополнительного профессионального образования «Многоязычие и межкультурная коммуникация: актуальные проблемы транслятологии (перевода) и русистики ХХ1 века» . Март, 2016. Удостоверение о повышении квалификации № 34133 (Қ қосымша)

     Филология факультетінде 4 студенттік ғылыми үйірмелер жұмыс жасайды. СҒЗЖ бойынша бірқатар іс-шаралар атқарылып, едәуір нәтижелер көрсетіп отыр.

Филология факультетінің 2017 күнтізбе жылында атқарған ғылыми-зерттеу жұмыстарына талдау жасай келе төмендегідей қорытынды жасалды.

Филология факультетінде 2017 оқу жылында 58 оқытушы-профессор жұмыс атқарды, соның ішінде 2 ғылым докторы, 1 PhD докторы, 34 ғылым кандидаттары, 7 магистр, 17 аға оқытушы. Филология факультетінің ғылыми-кадрлық әлеуеті: ғылым докторлары мен профессорлар 35 % ғылым кандидаттары - 58 %, дәрежесіз оқытушылар – 36 % құрайды. Факультет бойынша ОПҚ  ғылыми дәрежелігі 64% құрайды. Факультет ОПҚ-ның орташа жас мөлшері – 46 жас. 

      Филология факультетінің ғылыми-зерттеу жұмыстары 2017 жылына арналған стратегиялық даму жоспарына негізделеді.. Олар бектілген 6 ғылыми –зерттеу бағыттар бойынша жүргізілді (Б қосымшасы)

       2015-2017 жж ғылыми –зерттеу жұмыстарын гранттық қаржыландыру байқауына қатысу үшін жоспарланған ғылыми жобалар ҚР Білім және Ғылым министрлігіне жіберілген саны -6. Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасынан- Бегалиева Р.Н. – жоба жетекшісі  п.ғ.к., доцент м.а. Орындаушы: Қазақ тілі әдебиеті кафедрасынан Ергөбекова Ж.С.  Қазақстан және қоғамдық пәндер кафедрасынан п.ғ.д., профессор, Исабек Б.Қ. – кіші ғылыми қызметкер, т.ғ.к., доцент, Ибрагимова Ж.А. – кіші ғылыми қызметкер, ф.ғ.к., доцент,   п.ғ.к., Қазақстан және қоғамдық пәндер кафедрасынан Есимова А.Б.- жоба  жетекшісі, тарих ғ.к., доцент, Орындаушылар:  Байғұтова А.М. ф.ғ.к., ОҚМ ПИ проректор,   Оспанханова Ж.Б. саясаттану магистрі, ОҚМПИ оқытушысы, Тажитаева Р.С. саяси ғ.к., ОҚМПИ доценті.     - Түркі халықтарына ортақ рухани-мәдени мұралар. //  Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық моделіне арналған үздік ғылыми жобалардың республикалық конкурсы. Астана, 2017.  Авторлық құрамМамыт А.А., Нұрпейісов Н.Ж., Құрбанов А.Г.  І орын дипломы., қараша 2017 ж.

 Министрліктерден, республика, аймақтық немесе басқа да халықаралық қорлар мен мекемелер тарапынан қаржыландырылған 3 ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. (Б қосымшасы) .

        ҒЗЖ-ны орындау мақсатында ғылыми-зерттеу ұйымдарымен, жоғары және орта білім беру мекемелерімен тәжірибе алмастыру мақсатында факультет бойынша Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Германия, Түркия т.б. мемлекеттерінің бірқатар ЖОО-мен және облыстық мекемелермен келісім-шарттар жасалды. Халықаралық аспектісін растайтын шетел жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық бойынша халықаралық келісімшарттар: Иркутск мемлекеттік университеті (Ресей), М.В. Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Мимар Синан университеті (Түркия), Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті, Т.Г.Шевченко атындағы Чернигов ұлттық педагогикалық университетімен келісімшарттар жасалды.

       Отандық келісім-шарттар негізінде бірлескен ғылыми семинарлар, коференциялар, дөңгелек үстелдер жүргізіліп отырады.

       Факультеттің стратегиялық жоспарында көрсетілгендей ғылым мен білім беру үрдісінің байланысын арттыру мақсатында фаультеттің профессор-оқытушы құрамы ғылыми жұмыстар нәтижелерін монографиялар, оқулықтар, электронды оқулықтар, оқу құралдары және ғылыми –әдістемелік мақалалар түрінде рәсімдеп,оларды оқу үдерісіне енгізіп отырды.

      Баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар, электронды оқулықтар және оқу құралдары санының 1 профессор-оқытушыға шаққандағы пайыздық үлесі факультет бойынша –  70,%  құрайды қосымшасы).

      Профессор-оқытушылардың импакт-факторы жоғары басылымдар (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) мен нөлдік емес  импакт-факторы журналдарда (РИНЦ), ҚР БжҒМ саласындағы Бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда, алыс және шет елдердегі халықаралық конференцияларда жарияланған ғылыми мақалалары жайлы мәлімет әр кафедра бойынша жеке-жеке талданды қосымшасы).

      Мұндағы мәліметтерден ОПҚ-ның ҒЗЖ нәтижесіндегі жариялымдарына байланысты 1 ОПҚ –ға шаққандағы пайыздық үлес факультет бойынша:

-баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары бойынша  – 70, %

- журнал мақалары бойынша –  100%

-конференция мақалары бойынша  – 100%

      2017 жылы факультет бойынша алыс және жақын шетелдерде -48,  ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда жарияланға, мақалалар саны – 5, ҚР Халықаралық конференциялар – 105, Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар - 96, басқа журналдар (газеттер) – 54 мақала жарық көрді.

 Жалпы импакт-факторы бар мақалалар саны-5, оның ішінде кафедралар бойынша:  Қазақ тілі мен әдебиеті  кафедрасы – 3; Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасы- 3,  Шетел тілдері  кафедрасы-6 қосымшасы).

Филология факультеті есеп беріп отырған мерзімде ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін өндіріске енгізу барысында барлығы -14 акті түзілген. Факультет бойынша баспадан жарық көрген  монографиялар - 2,  Электронды оқулықтар - 1 оқу құралы - 26, оқу-әдістемелік құралы – 0, әдістемелік нұсқаулар – 3  (Е қосымшасы).

Факультет ОПҚ-мы 32-мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарына, 26-магистрлік жұмысқа, 5-диплом жұмысына, 2- монографияға, 8- оқулықтар мен оқу құралдарына  пікірлер жазған. қосымшасы).

Есеп беріп отырған мерзімде факультет оқытушы –профессорлар құрамы төмендегідей конференцияларға қатысып, баяндама жасады:

ММНК «Жизнь языка в культуре и социуме-6», М., ИЯ РАН, РУДН, май 2017.,  ХIII межвузовская научн.студ.конф. «ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ», М., ММА, апрель 2017.  VI Международные филологические чтения им. проф. Р.Т. Гриб (1928-1995), Красноярск, апрель 2017 г. Международная научно-практическая конференция «Учитель. Ученый. Наставник», приуроченная к 70-летию проф. Молдабека Кулахмета. –Шымкент: ЮКПУ, февраль 2017.

Международный научный симпозиум «Актуальные проблемы перевода в контексте межкультурной коммуникации». – Алматы: КазУМОМЯ им. Абылай хана, 16-17 марта 2017. :Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития высшего образования в современной конкурентной среде», посвященная 25-летию ЮКПУ и памяти педагога-ученого Юнусова Б.С. – Шымкент: ЮКПУ, март 2017. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития науки и общества в XXI веке», Сочи, апрель 2017. МНПК «ЭКСПО-2017: Кәсіби педагог мамандарды даярлаудағы инновациялык бағыттар - Байтанаевские чтения-5» Шымкент, ЮКГПИ, 2017. «Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы ғылым мен білімнің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясына қатысып, баяндама жасады. Ақпан, 2017.  G-global коммуникативтік алаңшасында Қаңтар, 2017,  Proceedings of the international Scintific Practical Conference "Scintific Issues of the Modernity" атты халықаралық ғылыми-тәжіребелік конференциясына қатысты Дубай, №5 27.04. 2017 ж. «ТҮРКІСТАН ЖӘНЕ ТҮРКОЛОГИЯ» ХҒТК материалдарының жинағында баяндамалары жарияланды. Түркістан 2017. т.б. VІІІ Республикалық «Ғылым шарайнасы» атты  ғылыми жұмыстар сайысында студенті жоғары жетістікке қол жеткізіп, жүлдегер атанғаныі үшін, Астана қаласы. «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталық, 06.03.2017, Международный  научный симпозиум  «Третья модернизация Казахстана: Женщина. Общество. Образование и наука», 21-22 апреля 2017, Certificate of participation. «Полилингвальная школа: концептуальная модель образовательного процесса», организованный кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 30 марта 2017 г, справка об участии в онлайн- конференции, «Түркістан және түркология»атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдар жинағы  Х.А.Яссауи ХҚТУ 2017 ж. 21 наурыз, .Білім беру жүйесіндегі құзіреттілік пен даму мүмкіндіктері атты ХҒТК  Шымкент Наурыз 2017,  ЭКСПО -2017 кәсіби педагог мамандарды даярлаудағы инновациялық бағыттар - Байтанаев оқулары - 5 // ХҒТКМ 2-бөлім, 20сәуір 2017ж. .«Вести современной науки» Х –шы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары София, 2017 ж. .Материалы междунар. конф «актуальные проблемы образования и науки ХХ1 века в рамках обеспечения третьей модернизации», Шымкент, 2017. .«Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері»  атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Түркістан: Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ,  наурыз 2017. .Международный научно-практический конференция по теме «Философские и социо-гуманитарные проблемы бытия религии в современном обществе», пос-вященную памяти академика АСН, МАН ВШ, д.филос.н., профессора Шулембаева К.Ш. г.Алматы. 28 наурыз 2017 ж. «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ» Оңтүстік Қазақстан педагогикалық институты-ның 80 жылдығна арналған  халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. І том   Шымкент: ОҚПМИ, 24 қараша,  2017 ж

     Жалпы алғанда - халықаралық конференция - 5, ғылыми-тәжірибелік конференция  – 5, онлайн конференциясы -3, симпозиум – 3, семинар - 3 қосымшасы).

     Филология факультеті бойынша 2017 күнтізбе жылында 35 жасқа дейін  жас ғалымдар саны 8 қосымшасы).

Есеп беріп отырған мерзімде филология факультетінің бірқатар ОПҚ-ы елеулі табыстарға қол жеткізді. Тіл білімі кафедрасынан: Н.В.Дмитрюк 2017 жылдың қаңтар-наурыз аралығында Мәскеуде Ресей Ғылым академиясы Тіл  білімі институтында істәжірибеден өтті. В.Д.Нарожная:

- «Система работы по написанию эссе» атты ғылыми-әдістемелік семинар (20.01.17, шк. № 8 им.  Комарова (г. Арысь);

- Шымкент қ. әкімшілігі Тілдерді оқыту орталығында «Проблемы в обучении русскому языку как языку межнационального общения» атты дөңгелек үстелде (1.02.17.). «Развитие орфографических навыков в обучении русскому языку» тақырыбында сөз сөйледі;

- Назарбаев зиаткерлік мектебінде «Тілдерді оқытудың әдістемесі: жаңа бығыттар мен тың тәсілдер» атты ғылыми-әдістемелік семинар жұмыстарына қатынасты;

- «Полилингвальная школа: концепция и модель образовательного процесса» атты вебинарда «Межкультурная коммуникация как основа  полилингвального и поликультурного образования» тақырыбында баяндама жасады, март 2017.

Темірбекова Г.А., Ергубекова Ж.С.:

 • «Оқытудың инновациялық әдістері» атты 120 сағаттық бағдарламасы бойынша оқып, сертификаттар алды: Рег.номері №057, №004  VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITI. Курс лекторы – әлеуметтік ғылымдар докторы Одета Норкуте.  Ұлы Витаутас университеті, Каунас, Литва.

Темірбекова Г.А:

 • Сертификат за участие в работе научно-методического семинара «Системно-деятельностный подход в обучении написания сочинения-эссе».  КГУ «ОСШ №8 им.В.Комарова» г.Арысь, 23 января 2017 г.
 • Сертификат о подтверждении руководства научной работой студентов Габдыгапаровой Д., Мамыровой У., представленной к публикации в сборнике научных студенческих статей «Полилингвальное и поликультурное образование как залог конкурентоспособности будущих специалистов».

Ергубекова Ж.С.:

 • Сертификат Ж.С. Ергөбековаға Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде болып өткен Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің арасында 5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша ІХ республикалық пәндік олимпиадаға қатысушы студентерге жетекшілік жасағаны үшін берілді.

- Сертификат Ж.С.Ергөбековаға дәстүрлі Абай және Шәкәрім оқуларына әділ қазылық жасағаны үшін берілді.

       Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушылары Алтынбеков Қ.С.

- VІІІ Республикалық «Ғылым шарайнасы» атты  ғылыми жұмыстар сайысында студенті жоғары жетістікке қол жеткізіп, жүлдегер атанғаныі үшін, Астана қаласы. «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталық, 06.03.2017, Диплом.

- Студенттердің ғылыми мақалалар жинағына ұсынылған студент М.Бекжанова, Т.Ботаханова, Ж.Шыныбай ғылыми жетекшілік жасағаны үшін, ОҚМПИ, Шымкент., 2017, Сертификат.

Стычева О. Международный  научный симпозиум  «Третья модернизация Казахстана: Женщина. Общество. Образование и наука», 21-22 апреля 2017, Certificate of participation. 2. Вебинар «Полилингвальная школа: концептуальная модель образовательного процесса», организованный кафедрой теоретической и прикладной лингвистики ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. 30 марта 2017 г, Сертификат, публикация Сертификат, справка об участии в он-лайн- конференции

Филология факультетінің 2018 күнтізбе жылында атқарған ғылыми-зерттеу жұмыстарына талдау жасай келе төмендегідей қорытынды жасалды.

Филология факультетінде 2018 оқу жылында 58 оқытушы-профессор жұмыс атқарды, соның ішінде 2 ғылым докторы, 1 PhD докторы, 34 ғылым кандидаттары, 7 магистр, 17 аға оқытушы. Филология факультетінің ғылыми-кадрлық әлеуеті: ғылым докторлары мен профессорлар 35 % ғылым кандидаттары - 58 %, дәрежесіз оқытушылар – 36 % құрайды. Факультет бойынша ОПҚ  ғылыми дәрежелігі 64% құрайды. Факультет ОПҚ-ның орташа жас мөлшері – 46 жас. 

      Филология факультетінің ғылыми-зерттеу жұмыстары 2018 жылына арналған стратегиялық даму жоспарына негізделеді.. Олар бектілген 1 ғылыми –зерттеу бағыттар бойынша жүргізілді (Б қосымшасы)

       2018 ж ғылыми –зерттеу жұмыстарын гранттық қаржыландыру байқауына қатысу үшін жоспарланған ғылыми жобалар ҚР Білім және Ғылым министрлігіне жіберілген саны -1. Қиясова Қ.

 Министрліктерден, республика, аймақтық немесе басқа да халықаралық қорлар мен мекемелер тарапынан қаржыландырылған 3 ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. (Б қосымшасы) .

        ҒЗЖ-ны орындау мақсатында ғылыми-зерттеу ұйымдарымен, жоғары және орта білім беру мекемелерімен тәжірибе алмастыру мақсатында факультет бойынша Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Германия, Түркия т.б. мемлекеттерінің бірқатар ЖОО-мен және облыстық мекемелермен келісім-шарттар жасалды. Халықаралық аспектісін растайтын шетел жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық бойынша халықаралық келісімшарттар: Иркутск мемлекеттік университеті (Ресей), М.В. Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Мимар Синан университеті (Түркия), Ресей мемлекеттік гуманитарлық университеті, Т.Г.Шевченко атындағы Чернигов ұлттық педагогикалық университетімен келісімшарттар жасалды.

       Отандық келісім-шарттар негізінде бірлескен ғылыми семинарлар, коференциялар, дөңгелек үстелдер жүргізіліп отырады.

       Факультеттің стратегиялық жоспарында көрсетілгендей ғылым мен білім беру үрдісінің байланысын арттыру мақсатында фаультеттің профессор-оқытушы құрамы ғылыми жұмыстар нәтижелерін монографиялар, оқулықтар, электронды оқулықтар, оқу құралдары және ғылыми –әдістемелік мақалалар түрінде рәсімдеп,оларды оқу үдерісіне енгізіп отырды.

      Баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар, электронды оқулықтар және оқу құралдары санының 1 профессор-оқытушыға шаққандағы пайыздық үлесі факультет бойынша –  70,%  құрайды қосымшасы).

      Профессор-оқытушылардың импакт-факторы жоғары басылымдар (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) мен нөлдік емес  импакт-факторы журналдарда (РИНЦ), ҚР БжҒМ саласындағы Бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда, алыс және шет елдердегі халықаралық конференцияларда жарияланған ғылыми мақалалары жайлы мәлімет әр кафедра бойынша жеке-жеке талданды қосымшасы).

      Мұндағы мәліметтерден ОПҚ-ның ҒЗЖ нәтижесіндегі жариялымдарына байланысты 1 ОПҚ –ға шаққандағы пайыздық үлес факультет бойынша:

-баспадан шығарылған монографиялар, оқулықтар және оқу құралдары бойынша  – 70, %

- журнал мақалары бойынша –  100%

-конференция мақалары бойынша  – 100%

      2018 жылы факультет бойынша алыс және жақын шетелдерде -26,  ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті тізбесіндегі журналдарда жарияланға, мақалалар саны –9, ҚР Халықаралық конференциялар – 73, Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар - 106, басқа журналдар (газеттер) – 8 мақала жарық көрді.

Факультет бойынша баспадан жарық көрген  монографиялар - 1, оқулық-1, электронды оқулықтар – 1, оқу құралы-10, әдістемелік құралы, әдістемелік нұсқаулар - 5

         Факультет ОПҚ-мы 32-мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарына, 26-магистрлік жұмысқа, 5-диплом жұмысына, 2- монографияға, 8- оқулықтар мен оқу құралдарына  пікірлер жазған. қосымшасы).

Есеп беріп отырған мерзімде факультет оқытушы –профессорлар құрамы төмендегідей конференцияларға қатысып, баяндама жасады:

Есеп беріп отырған мерзімде факультет оқытушы –профессорлар құрамы төмендегідей конференцияларға қатысып, баяндама жасады:

- «Ұлттық бірегейлікті сақтау және дамытудың педагогикалық оқу орындарындағы жүйеленген әдіс-тәсілдері» Бектаев оқулары – 3 атты халықаралық ғылыми-әдістемелік  конференциясы. ОҚМПУ, Шымкент қ. 26 қаңтар 2018 жыл

- Омар Базаркүл Қалтайқызының 70 жылдығына арналған  «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалім-дерінің кәсіби іс-әрекеті» атты ғылыми-тәжірибелік  конференциясы. ОҚМПУ, Шымкент қ. 28 ақпан 2018 жыл

- «Ақпараттық қоғам және жастар» атты студенттердің дәстүрлі республикалық VII ғылыми тәжірибелік конф-еренциясының материалдары. ОҚМПУ, Шымкент қ.. 9 сәуір 2018 жыл.

- «Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын  дамыту және қалыптас-тыру» Байтанаев оқулары – 6: атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Шымкент қ. ОҚПМУ.  18 сәуір 2018 ж.

- «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» атты ғылыми-тәжі-рибелік  конференциясы. ОҚМПУ, Шымкент қ. 20 сәуір 2018 жыл

-«Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018 ж.

- «Teaching and Learning English in Transition to Tri-Lingual Education: research, challenges and successes» ХҒПКконференция,  Шымкент, 2018

- Он-лайн конференция по моденизациии обновлению программ повышения квалификации. 2018 ж.

- Англицизмы в текстах рекламы // Материалы международной научно-практической конференции «Бектаевские чтения-3: Сохранение национальной уникальности и систематизированные методы развития в педагогических учебных заведениях». Март 2018 г.

- Развитие казахстанской лингвистической науки на современном этапе, КГУ им. Ш. Уалиханова, г. Кокшетау, 21-22.02.2018

- К вопросу о средствах художественной выразительности в текстах рекламы // Март 2018 г.

- Полилингвальное и поликультурное обучение в системе современного образования Казахстана. 21-22.04.2018

     Жалпы алғанда - халықаралық конференция - 5, ғылыми-тәжірибелік конференция  – 5, онлайн конференциясы -3, симпозиум – 3, семинар - 3 қосымшасы).

     Филология факультеті бойынша 2018 күнтізбе жылында 35 жасқа дейін  жас ғалымдар саны 8 қосымшасы).

        Есеп беріп отырған мерзімде филология факультетінің бірқатар ОПҚ-ы елеулі табыстарға қол жеткізді.

Қазақ тілі мен әдебиеті  кафедрасынан:

        Кажиакбарова Р.Б.

 • 2018 ж. Астана қаласында өткен  ZIAT- ҒӘО «Заманауи ғылым»  атты Республикалық студенттердің ғылыми жұмыстары сайысында «Үздік зерттеу жұмысы» номинациясы бойынша  1 орын иеленді.
 • 2018 ж. Астана қаласында өткен  ZIAT- ҒӘО «Заманауи ғылым»  атты Республикалық студенттердің ғылыми жұмыстары сайысында шәкірті жоғары жетістікке қол жеткізіп, жүлдегер атанғаны үшін ғылыми жетекшісі дипломмен марапатталады

Орыс тілі мен әдебиеті  кафедрасынан:

        М.И. Кадеева

 • В период с 4 по 8 декабря 2017 г. (1-й этап), а также с 26 февраля по 7 марта 2018 г. (2-й этап) выезжала в командировку в г. Астану для работы в составе предметной комиссии МОН РК по рассмотрению результатов экспертизы и апробации учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий. Основание: Приказ Министра МОН РК «О создании предметных комиссий по рассмотрению результатов экспертизы и апробации учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий» от 30.11.2017, № 1968; от 23.02.2018, № 70.

По результатам работы предметной комиссии получено Благодарственное письмо (Алғыс хат, ҚР БжҒМ) Министра образования и науки Республики Казахстан Е. Сағадиева, от 05.03.2018 г.

 • В период с 11 мая по 01 июня 2018 г. – председатель Государственной аттестационной комиссии специальности 5В011800 – «Русский язык и литература» в Южно-Казахстанском педагогическом университете (ЮКПУ). Основание: Приказ министра образования и науки РК № 109 от 29 декабря 2017 г. «Об утверждении председателей государственных аттестационных комиссий по итоговой аттестации обучающихся в высших учебных заведениях на 2018 год».
 • Член редакционной коллегии сборника студ. статей «Полилингвальное и поликультурное образование как залог конкурентоспособности будущих специалистов: Науч.-практ. ежегодник». – Шымкент: Типография «Алем», 2018. – 152 с. ISBN 978-9965-07-524-7

          В.Д. Нарожная:

 • Член Каз МАПРЯЛ
 • Член Казахстанского общественного объединения «Выпускники российских вузов»
 • Нагрудный знак «80-летие Южно-Казахстанского государственного педагогического института»
 • Благодарственные письма:

- Областного департамента образования за выступление на августовских педагогических чтениях с докладом «Организация научной работы в школе»;

- Директора центра обучения языкам Участие в работе и помощь в организации круглого стола «»Проблемы в обучении русскому языку как языку межнационального общения;

- Директора методического кабинета Управления образования ЮКО за активное участие в работе круглого стола «использование критериального оценивания на уроках русского языка и литературы»;

- Ректората Сочинского института моды и бизнеса (Россия) за активное участие в работе международной студенческой конференции «Патриотизм: традиции и проблемы современного воспитания молодежи» и качественную подготовку научных студенческих докладов;

- Дирекции Колледжа № 8 г. Ленгера за организацию и проведение научно-методического семинара «Полилингвальное и поликультурное образование как основа конкурентоспособности будущих специалистов».

           Г.Б. Маханова:

 • Член-корреспондент отраслевого отделения «Литература. Литературоведение. Устное народное творчество (17)» Международной Мариинской Академии им. М.Д. Шаповаленко
 • Член Каз МАПРЯЛ
 • Член учебно-методического Совета  ЮКГПУ
 • Награждена медалью посвященной 80-летнему юбилею Южно-Казахстанского государственного педагогического института.

          Алтынбекова Г.К. - Медаль «Білім беру саласының үздігі». Бұйрық № 126 07.03.2018 ж. Сертификат

 • Облыстық әлеуметтік-экономикалық, саяси дамуына және ғылыми-зерттеу жұмыстарындағы жоғары жетістіктерге қосқан үлесі үшін. ОҚО Облыстық мәслихат 12.04.2018 ж. Грамота.

         Ағылшын тілі кафедрасы:

    1.Сманова Ғ.Л.  - Научно-практич. ежегодник (сборник научных статей «Полилингвальное и поликультурное образование как залог   конкурентоспособности будущих специалистов».  Шымкент, 2018. Сертификат

- Жас ұрпақ тәрбиелеудегізор жауапкерлігі үшін. Шымкент, 2018. Алғыс хат.

- «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

    2. Абрамова Г.И. - - Научно-практич. ежегодник (сборник научных статей «Полилингвальное и поликультурное образование как залог конкурентоспособности будущих специалистов».  Шымкент, 2018. Сертификат

- «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаев оқулары – ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

   3.Бейсенбаева А.А.-- «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаев оқулары – ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

-  - «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

4.Барысова Н.Т. - - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаев оқулары – ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018 ж. Сертификат

5. Жекебаева Р.Д. -- «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

 - «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

6. Сеудуллаева Ж. - «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

7. Ибрагимова Т.А. -- «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

 - «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

 - «Педагогикалық жоғары оқу орындарындағы болашақ ұстаздың сана ашықтығын дамыту және қалыптастыру» Байтанаев оқулары – ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

8. Абдуалиев Т.М - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

9. Қонысова С.А - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

10. Ахметова М.Р. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

11. Мусабекова А. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

12. Абдукаримова А.А. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

13. Исахова Л.Т. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

14. Тайтелиева М.А. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға 10 қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

15. Тургинбаева  Л.В. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- «Білім салтанатын құрудағы мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеті » РҒПТ конференция,  Шымкент, 2018, Сертификат

16.Қиясова Қ.Қ. - «Төртінші өнеркәсіптік революцияға   10  қадам: адами капиталды байыту мүмкіндіктері» ХҒПК,Шымкент, 2018 ж. Сертификат

- Халықаралық педагогикалық порталдың сарапшылық кеңесінде  үшін  сарапшылығы. Ресей , 28.05. 2018. Сертификат

- Халықаралық педагогикалық порталда ғылыми және әдістемелік мақалаларды белсенді жариялағаны үшін. Ресей , 28.05. 2018. Сертификат

- Халықаралық педагогикалық порталдың  ХҒК –да «Педагогик және Білім» секциясында «Современная методика обучения к говорению» тақырыбында мақала жариялағаны үшін. Ресей , 28.05. 2018. Сертификат

- Халықаралық педагогикалық порталы ұйымдастырған студенттер олимпиадасы мен конференцияларына бірігіп, жемісті еңбек еткені үшін. Ресей , 28.05. 2018. Алғыс хат.

-  Халықаралық жүйелік баспада «National playing technologies in learning of English» тақырыбында ғылыми мақала жариялағаны үшін.    Ресей , 20.02. 2018. Куәлік.

- Ағылшын тілі оқытушыларының Халықаралық интернет олимпиадасында «Lexics» бөлімінде 1-орын жеңімпазы. Ресей , 16.01. 2018. Диплом 1 орын.

-  «Qurmet AB» қоғамдық бірлестігінің «Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталды. Шымкент 2018 ж. Сертификат