Ескерова Айгерим Сериковна

ТҮЙІНДЕМЕ

1.Аты-жөні: Ескерова Айгерим Сериковна

2.Білімі: жоғары

Ғылыми және академиялық дәреже: жоқ

Кәсіби біліктілік: ағылшын тілі мұғалімі, аға оқытушы

Дәріс беретін пәндер:Шетел тілі, Кәсіби бағытталған

 шетел тілі

Осы мекемеде жұмыс істеген мерзімі:  2011-2012 оқу жылынан

бастап осы күнге дейін

3.Академиялық тәжірибе: 7 жыл– ЖОО

 басқа білім мекемелеріндегі тәжірибесі:-

2012-2016 оқу жылдары– әлем тілдері кафедрасы,оқытушы

2015-2018 оқу жылдары – география кафедрасы, магистр-оқытушы

2018 ж. бері география кафедрасында аға оқытушы

Дәріс беретін пәндер – экономика және құқық негіздері (ағылшын тілінде), Білім берудегі менеджмент (ағылшын тілінде)

Толық жұмыс күні, немесе толық емес жұмыс күні: толық жұмыс күні

4.Академиялық емес тәжірибе: компания,немесе заңды тұлға, аты,

қысқа мәлімет (толық жұмыс күні,қосымша жұмыс) - жоқ

5.Куәлік / кәсіби біліктілігін көтеру сертификаттары, мерзімі, кәсіби тіркеу:

2011-2014оқу жылдары:

 1.  Oxford Professional  ‘New English File’,2013

Oxford week in Kazakhstan

 1.  Oxford Professional  ‘New English File”,2013
 2. Визитинг-доктор Вальтер Фризен (Германия) семинар-тренинг

Сертификат «Актуальные проблемы повышения эффективности преподавания иностранных языков в неязыковых вузах» Германия

Ethnos –центр, 2013

 1. Inter Press- Oxford University Press»,2014
 2. English club 2014

Ғылыми еңбектер:

 1. Ағылшын тілі сабағында жаңа технологияларды пайдалану, «Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру» ОҚМПИ 75 жылдығына арналған РҒТК,2012 ж, Соавтор Мусабекова А.А.
 2. The role of authentic texts usage in foreign language teaching,       «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» жас ғалымдардың VI халықаралық ғылыми конференция
 3. Семантическая устойчивость фразеологических единиц в фнглийском и казахских языках «Қазақстан-2050»Стратегиясы-жоғары оқу орындарында педагог кадрларды дайындауды қалыптастыру концепциясының негізі» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция, соавтор   М.С. Сұлтанмұрат, Л.Т. Исахова
 4. Қазақстандағы жанама салықтарды оңтайландыру және ҚҚС-ның кәсіпкерлік қызметке әсерлері, Rus-nauka, Польша 2016
 5. Қазақстандағы салық саясаттарын жетілдіру бағыттары мен жанама салықтар рөлі, Rus-nauka, Польша 2016
 6. Перспективы и основные направления зернового экспорта в РК            «G-global –жаһандану алаңы: ғылым және жастар», Студенттердің дәстүрлі Республикалық 6 ғылыми-тәжірибелік конференция, 2017
 7. The expressive function of repetition in printed mass mediа, Хабаршы журналының «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясында басылатын мақала 2017
 8. Economic theory,       Оқу құралы 2017
 9. Problems of intercultural communication in teaching foreign languages Science and life of kazakhstan International popular-science journal №4(61) 2018
 10. Көптілділік-жетістікке жету жолы Science and life of kazakhstan International popular-science journal №4(61) 2018
 11. Важность словарного запаса и его преподавания     Science and life of kazakhstan International popular-science journal №4(61) 2018
 12. Жанама салықтардың маңыздылығы және оны оңтайландыру жолдары            Монография