Досымхан РАХЫМБЕК

1.Тегі, аты-жөні: Досымхан РАХЫМБЕК

2. Тегі, аты-жөні (ағылшынша)  Dossymkhan Rakhymdek

3. Туған күні, айы, жылы 30.04.1947 ж.

4. Туған жері «Зағамбар» елді мекені, Төлеби ауданы, Оңтүстік Қазақстан облысы

5. Жынысы ер

6. Ұлты қазақ

7. Азаматтығы  Қазақстан Республикасы

8. Негізгі жұмыс орны Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық иниституты

қызметі профессор

ұялы тел.  8 777 241 39 01

9. Е-mail:  rakhymbek_d @ mail ru.

10. Тұрғылықты мекенжайы: пошталық индексі 160023, Шымкент қ., Нұрсәт  м.а. 30 үй, 13 пәтер

Үй телефоны 8 725 2 42 13 83

11. Жоғары білімі

ЖОО атауыШымкент педагогика иниститутуы

факультеті физикa-математика

мамандығы математика

бітірген жылы 1970

12. Ғылыми дәрежесі педагогика ғылымдарының докторы

мамандық шифрі мен атауы математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі, 13.00.02

Бекітілген мерзімі мен диплом № 1999 жылғы 29 маусым,  ҒД № 0002024

13. Ғылыми атағы профессор, Қазақстан П.Ғ.А. толық мүшесі (академигі) 

Мамандық шифрі мен атауы 13.00.02 – математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

Берілген мерзімі  мен аттестат 2003 ж. 30 қаңтар,  ПР № 0003119

14. Кандидаттық/докторлық/PhD докторы диссертациясының тақырыбы

«Оқушылардың логика-методологиялық білімдерін жетілдіруге болашақ математика мұғалімдерін дайындаудың ғылыми-теориялық негіздері» 

15. Кандидаттық/докторлық/PhD докторы диссертациясын қорғаған орны Алматы,  Абай атындағы ҚазПИ

16. Қазіргі таңда ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізіп жатқан мамандық бағыты  Математиканы оқыту әдістемесі

17. Айналысатын ғылым саласын сипаттайтын тірек (кілт) сөздер  Математиканы оқыту, әдістеме, математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

18. Ғылыми жарияланымдар саны туралы мәлімет (ғылыми еңбектер, оның ішінде монография (атауы, шыққан жылы), оқулықтар (атауы, шыққан жылы туралы мәлімет   210 ғылым еңбектер жарияланған

1) Математика мұғалімінің әдістемелік дайындығы мен ғылыми зерттеу жұмысындағы сабақтастық: Абай ат. Қазақұлттық педагогикалық университеті ХАБАРШЫСЫ «Физика-математика ғылымдары» № 5 (35). – Алматы,2011. – Б. 139-145.

2) Технология формирования информационно-логической компотентности личности в условиях 12-летнего образования: //Фундаментальные исследования,№ 9 часть 4,2012. – С.858-861. Импакт –фактор РИНЦ 2011 = 0,144

3) Наглядное обучение математикис применением совнеменной технологии: //Международный журнал экспериментального образования.- № 8, 2013. – С. 65-70. Импакт-фактор РИНЦ 2011 = 0,674.

4) Методика решению геометрических задачна доказательство различными способами: //Международный журнал экспериментального образования.- № 4, 2013. – С. 48-53. Импакт-фактор РИНЦ 2011 = 0548.

5) Ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика элементтерін мектепте оқыту әдістемесі (оқу құралы) М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент: 2012 ж.

6) Стереометрияның салу есептері (оқу құралы) Шымкент: Әлем, 2012 7) Планиметрияны оқыту әдістемесі (оқу құралы) М.Әуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент: 2012 ж.

8) Геометриялық салу есептері (оқу құралы) Шымкент: Нұрлы бейне, 2013 ж.

9) Элементар математика: Алгебралық және тригонометриялық өрнектерді түрлендіру (оқу құралы) Шымкент: Нұрлы бейне, 2013 ж.

10) Ықтимлдықтар теориясы және математикалық статистика (оқу құралы) Шымкент: Нұрлы бейне, 2013 ж.

11) Геометрияны оқыту әдістемесі (планиметрия) (оқу құралы) Қарағанды, «Болашақ Баспа» РББ, 2013 ж.

19. Сарапшы бола алатын ғылым саласы (ЖАК шифрімен) автореферат бойынша – 13.00.02 математиканы оқыту теориясы мен әдістемесі

ғылыми еңбектеріңіз бойынша - математиканы оқыту әдістемесі

21. Академиялар мен өзге қоғамдық ұйымдарға мүшелік (жылы көрсетілуі тиіс) Оңтүстік Қазақстан облысы математика мұғалімдері мен оқытушылар қауымдастығының төрағасы

22. Халықаралық байланыстар: мемлекеттер, ұйымдар, байланыс формасы (шетелдік тағлымдама, гранттар, ғылыми марапаттаулар, сыйлықтар т.б.)

Шетелдік төмендегі ғалымдармен байланыс үзілмейді:

- Поляк Республикасы Жешув политехникалық университетінің професоры, п.ғ.д. А. Пардала.

- Ресей Федерациясы Тольяти мемлекеттік университетінің профессоры ,п.ғ.д., профессор Р.А.Утеева;

-   Қырғызыстан Республикасы Арабаев атындағы мемлекеттік педагогикалық университетінің профессоры ,п.ғ.д., профессор Ж.У. Байсалов.