Ғылыми жұмыстар

Биология кафедрасының ғылыми жұмыстары

Биология кафедрасында екі бағытта ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі:

1)Оңтүстік Қазақстанның киелі аймағының фауна, флорасы мен микрофлорасының популяциялық құрылымын биологиялық-экологиялық талдау;

2) Биологиялық пәндерді оқытудың заманауи тәсілдері.

 2016-2017 жылдары  екі ғылыми-зерттеу  жобалары жоспарланып, тәжірибелік  жұмыстары басталды:

2016-2017 жылдары  техн.ғ.к. Ғ.И.Исаев; а/ш.ғ.к. Г.Б.Алпамысова; а/ш.ғ.к., доцент м.а. Халикова Г.Т.  бірлесіп, «Методика преподавания биологии в профессиональном развитии будущего учителя: традиции и новаторство, современные педагогические методики, технологии ХХІ века» тақырыбындағы ғылыми жобаны ұтып алып, ғылыми-зерттеу жұмысын  жүргізіп келеді (№14 Е тіркеме). Зерттеулер нәтижесі бойынша «Биологияны оқыту әдістемесі» атты оқулықты «Әлем» баспасында, 480 бет көлемінде, 500 тиражда, бірнеше мақала жарияланды. Бір қатар кафедра мүшелері ғылыми жобалар дайындап, 2018-2020 жылдарына арналған сайысқа қатысты (Конкурс на програмно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2018-2020 годы). Жоба жетекшілері: доцент Х.М.Сартаева, доцент Г.З.Туребекова, доцент М.У.Сарсембаева.

Кафедра доценті  Туребекова Г.З.   Германия мемлекетінің Ганновер қаласында 2-6 желтоқсан 2017 жылы өткен өткен "Euro-eco-2017» атты  Халықаралық ғылыми симпозиумға қатысып, «Use of medicinal plants for obtaining biologically active compounds» және «Problems of waste disposal oil production (sulfur and paraffins) in Kazakhastan» тақырыптарында екі ғылыми баяндама жасады.  Сонымен қатар, 2-12 желтоқсан 2017 жылы  "Euro-eco-2017: Environmental. engineering and legal aspects for sustainable living" тақырыбындағы  жаратылыстану ғылымдарының Европалық академиясында біліктілік көтеру бойынша Ганновер қаласында ғылыми тағылымнамадан (стажировка) өтіп, сертификатқа иеленді. Ғылыми конференцияларға тікелей қатысу мақсатында,  доцент Г.З.Туребекова Беларусь Республикасы  Минск қаласында 2017 жылдың 1-19 мамыр аралығында өткен  «Sakharov readings 2017»: Environmental problems of the 21 century тақырыбындағы конференцияға қатысып, екі тақырыпта баяндама жасады.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұйымдастыруымен  «Менеджмент және кадрларды даярлау саласындағы халықаралық стандарттар негізінде педагогикалық мамандықтар бойынша отандық және шетелдік мамандардың оқытуы» бағдарламасы аясында 2017 жылының қараша-желтоқсан айларында:

а)Ұлы Британия маманы Джулия Каллиникоудың ағылшын тілінде өткізген «Modern approachers to assessment of the learners achievements»  тақырыбы бойынша 40 сағаттық семинарына кафедра доценті Э.Б.Жаппарбергенова қатысып, сертификатқа иеленді;

б)РИПКСО маманы М.Ғалымжанова өткізген «Орта білім беру жүйесінің мазмұнының жаңартылуы» тақырыбы бойынша 20 сағаттық семинарына кафедра магистрі А.Н.Адилбекова қатысып, сертификатқа иеленді;

в) «Оқушылардың жетістіктерін бағалаудың заманауи әдістері (критериалды оқу процесін бағалау және жоспарлау)»    тақырыбы бойынша 40 сағаттық семинарына кафедра магистрі А.Б.Алпамысова қатысып, сертификатқа иеленді;

г)Кафедрадан 5 оқытушы ағылшын тілін дамыту мақсатында Алматы қаласында аль-Фараби атындағы ҚАЗҰУ-де педагогикалық кадрларды жеделдетілген тілдік даярлау үшін ұйымдастырылған біліктілік арттыру курсынан  маусым 2017 жыл өтті (сертификаттар).

 д)«Биологияны оқытудың инновациялық әдістері атты» ғылыми секцияның жұмысы атқарылуда, кафедра студенттердің кәсіби құзыреттілігн қалыптастыру мақсатында N7 К.Сыпатаев атындағы мектеп лицейде келісім шарт негізінде орталық ашты, сонымен қатар кафедраның доценті Э.Б.Жаппарбергенова №2 Дарынды балаларға арналған мамандырылған үш тілде оқытатын мектеп-интернатымен ғылыми серіктестік туралы келісім шарт бойынша жетекшілік жұмыстарын атқаруда (келісім-шарттардың көшірмелері кафедрада тіркелген).

 Биология кафедрасында екі ғылыми-зерттеу жұмыстың жобалары жоспарланып, тәжірибелік және әдебиетке шолу жұмыстары басталды:

1) «Интенсификация производства овощей путем релизации агротехнических мероприятий получения трехразового урожая и разработка комплекса сельскохозяйственных машин и агрегатов для этой цели в условиях Южно-Казахстанской области» тақырыбында ғылыми-зерттеу жобаны а/ш.ғ.к Г.Б.Алпамысова М.Ауезов ат.   ОҚМУ мамандарымен бірлесе отырып орындалуда.

2) М.У.Сарсембаева гранттық қаржыландыруға арналған жобаның конкурсына «Исследование эколого-биологических и биохимических особенностей ферулы (Feru-la assafoetida) в естественных популяциях Туркестанской области Казахстана и перспектив ее ис-пользования в пищевых целях» тақырыбындағы еңбекті дайындап, қатысуда.

 3)Өндірістік базалармен ынтымақтастықты нығайту  үшін «Шымкент қалалық зоологияғы» МКҚК-мен саябағымен (09.03.2018ж.),  «Шымкент қалалық  дендрологиялық саябағы» МКҚК-мен (09.03.2018ж.), ОҚО Білім басқармасының «Экологиялық орталықпен»   бірлескен келісім-шарттар түзіліп (09.03.2018ж.), жұмыстар жүргізіліп келеді.

Рейтингті басылымдарға  жарияланған ғылыми мақалалар туралы мәлімет

 

Мақала тақырыбы

 Басылымдар

Авторлар

Бет саны, б.т.

Басылымның түрі (тезис, мақала, баяндама)

Импакт-факторы бар журналдар

1

The opportunities of the rational use of the waste of oil production and oil refining in the manufacture of tire rubber

Science Journal of Chemistry

Vol.7, No.3,2019

G. Turebekova,

G. Alpamysova

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала  (Scopus)

2

Recycling of wastes of petroleum refining industry by using them in the manufacture of tire rubbers

News of the National Academy of sciences of the republic of Kazakhstan.  2019/ 1/1,  p. 16-20

G. Turebekova,

G. Alpamysova

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала (Scopus)

3

Formulation of cold drinks on the basis of decoction of drug plants

News of the National Academy of sciences of the republic of Kazakhstan.  2019/ 1/1,  p. 276-281

G. Turebekova,

G. Alpamysova

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала (Scopus)

4

Study of mutagenicity, embryotoxic action, immunotoxicity and allergenicity of Xenon difluoride

Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, Volume 11, Issue 3 Наурыз

2019 ж.

Sarsenbayev К. N., Sarsembayeva M. U., Lakhanova K.M., Kylyshbaeva G.B., Mamytova A.Y.

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала  (Scopus)

5

Development of technology to replace garlic with food raw materials from Ferula foetida in Central Asia and Russia

 

European Biotechnology Congress 2019, 11-13 april, Valencia, Spain.

Journal of  Biotechnology

Impact Factor: 2,90811-13 april, 2019 y

Sarsembayeva M. U., Sarsenbayev К. N., Lakhanova K.M.,  G. T. Shussipova, A.  Mamytova

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала  (Thomson Reuters), (Springer)

6

Biotechnological Research Perspectives for drug plants in Kazakhstan

 

European Biotechnology Congress 2019, 11-13 april, Valencia, Spain.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 2,90811-13 april, 2019 y

Sarsenbayev К. N., Sarsembayeva M. U., Lakhanova K.M., B. Sh. Kedelbayev, A. E. Aitbayeva

 

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала (Thomson Reuters), (Springer)

7

Ways of formation of professional competences of students of pedagogical higher education institutions

Univ Amazonia Sede Principal Calle 17,  Florence, Colombia, 20 april 2019

Sartaeva H. M.

5 бет, 0,31 б.т.

Мақала (Thomson Reuters), (Springer)

8

Signaling molecules in the spring wheat varieties differing in resistance to infection after puccinia recondita inoculation

 

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 2,908

Sarsenbayev K.N., Sarsembayeva M.U ., Lahanova G.M., Sartayeva H.M., Kedelbaev  B.Sh.

1бет,

0,06 б.т.

Тезис (Thomson Reuters)

9

Studying the particularities of shampoo and liquid soap on a basis of plant extract of Cistanche deserticola

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 2,908

Sarsembayeva M.U., Sarsenbayev K.N., Altayuly S.,

Sartayeva H.M., Lahanova G.M.

1стр, 0,06 б.т.

Тезис (Thomson Reuters)

10

Assessment of the impact of uranium mining enterprises South-Kazakhstan region on the state of the ecosystem Republic of Kazakhstan

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 2,908  

Sartayeva H.M., Sarsembayeva M.U., Zhusipova G.T., Zhapparbergenova E.B.,

Sartbayeva G.M.

1бет, 0,06 б.т.

Тезис (Thomson Reuters)

11

Study of obtaining process of industrial significant products from wheat straw and guza-paya

 

European Biotechnology Congress 2018, 26-28 april, Athens, Greece.

Journal of Biotechnology

Impact Factor: 2,908

Kedelbaev B. Sh.,

Lakhanova K.M.,

Makhatov Zh.B.,

Makhatov B. K.,

Sarsembayeva M.U.

1бет, 0,06 б.т.

Тезис (Thomson Reuters)

12

Daucus Carota l. biological Features of the Excitant Fungi Specie.

Indian Journal of Science and Technology, Vol 8(29) , IPL 0669, November 2015.

N.N.Salybekova,

Gani Isauly Issaev

4 бет, 0,2 б.т.

Мақала  (Scopus)

13

The opportunity to omprove a bonding strength of rubber to textile cord

International symposium «Environmental and engineering aspects for sustainable living» 1-2 december 2015g

Zh. Sikhynbaeva

Kh.Sartayeva

G.Turebekova

4 бет, 0,2 п.л.

Мақала (Scopus)

14

Application of waste oil industry in the rubber

"Current Science", Vol. 112, No. 5, 2017у.

G.Turebekova

7 бет,

0,3 б.т.

Мақала (Thomson Reuters)

IF  0,9

15

Полиметалды кен орындары құрамындағы кездесететін ацидофилді бактериялардың негізгі өкілдері

Известия НАН РК.№4,2017

Бердибекова А.Т., Отарбекова А.А.,

Исаева А.У.,

Кудасова И.Д.,

Байсейтова Г.А.

4 бет, 0,25 б.т.

Мақала  (Scopus)

импакт фактор 1,2

16

Development and disearses of wheat rust in the conditions of Kazakhstan South-east

News of  national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan, series of biological and medical, ISSN 2224-5308 Volume 2, Number 326 (2018), p.104-108. (Thompson Reuters)

Yunussov M.B.,  Sh.K. Shspslov

Turebekova G.Z,

Toregeldi G.Sh.

7 бет,

0,3 б.т.

Мақала (Thomson Reuters)

 

17

Possibilities to use vermiculites for sorption cleaning of phosphorus-contaning sludge

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. - 2017.- Vol.3 - Iss. 423. -P. 241-244. Scopus

Shapalov S.K., Arystanova S.D., Tleuov A.S., Bitemirova A.E., Kerimbaeva K.Z., Adyrbekova G.M., Kuspangaliyeva K.H.K., Makhambetov M.Z., Kenzhalieva G.D., Altybaev Z.M.

4 бет, 0,25 б.т.

 Мақала (Scopus)

импакт фактор 1,2

Жаратылыстану, әлеуметтік- гуманитарлық ғылымдар бойынша ЖОО, колледж студенттері мен мектеп оқушыларының арасында Оңтүстік Қазақстан мемелкеттік педагогикалық университеттің ұйымдастыруымен 2019 жылы 4-5 сәуір аралығында өткен «Жастар жаңалығы» атты Республикалық ғылыми жобалар байқауы өткізілді. Биология кафедрасының магистр оқытушысы Әль-Фарабиқызы Жанардың жетекшілігімен «Химия-Биология» мамандығының 2 курс студенті Тоқтамыс Нұрболат І орын иеленді.

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық Мемлекеттік педагогикалық институты  Жаратылыстану бағытындағы білімалушылардың ІТ құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында 2019 жылы 13 қарашада айында Алматы, Шымкент, Арқалық, Атырау, Тараз қалалардағы бірнеше ЖОО бірлесе отырып онлайн- вебинарда өткізді. Вебинарда  ОҚМПУ доценті  Эльмира Жаппарбергенова «Современные цифровые технологии в области микробиологии и биотехнологии» тақырыбында баяндама  жасап, студенттермен бірге онлайн-вебинарға белсенді қатысты.

ОҚМПУ биология мамандығының студенттері Республикалық пәндік олимпиадаларда Г.С.Халикованың жетекшілігімен белсенді қатысып келеді. “Дарынды балаларға - талантты ұстаз” респуликалық олимпиададағы студенттер,  Тараз қаласы         31 қазан 2019 жыл.

ОҚМПУ «Жаратылыстану» факультетінің 125-87, 125-17, 125-27 үш тілде оқытылатын топтарының студенттерімен доцент  Э.Б.Жаппарбергенова «FUTURE ENERGY» тақырыбында факультет деңгейінде «Микробиология» пәні бойынша ашық сабақ өткізді. Сабақ интербелсенді әдістердің бірі – ТВ-шоу тәсілімен ұйымдастырылып, CLIL – technology негіздліп, үш тілде өткізілді.

Биология кафедрасында өзара сабаққа қатысу жоспар бойынша өтіп, профессор-оқытушы құрамы іс-шараға белсенді қатысады. Кафедра доценті М.У.Сарсембаева «Cell division» тақырыбында ағылшын тобында сабақ өтуде.